بیمه زلزله از مهمترین خطرات تبعی یا تکمیلی بیمه آتش سوزی است  خرید مستقل این بیمه نامه فعلا امکان پذیر نیست و افراد با خرید بیمه آتش سوزی میتوانند خطر زلزله و آتش فشان را هم همزمان خریداری کنند .

خوب زلزله به معني آزاد شدن انرژي درون زمين و عبور اين گازها و انرژي ها از منافذ گسل پوسته سطحي زمين بوده كه با شكستن لايه هاي سطحي همراه مي باشد كه با توجه به شدت و گستردگي آن مي تواند آثار خسارتي فاجعه آميز به بارآورد لذا به اين دسته ريسك ها، ريسك هاي فاجعه آميز«catastrophe»   می گویند و چون اين دسته ريسك ها از دسته ريسك هاي عام «fundamental»  هستند از جمله ریسک های بیمه ناپذیر  تلقي ميشدند و تا چند دهه پيش به ندرت اين ریسکها قابل بيمه شدن بودند ولي با گسترش فعاليت بيمه اي و پایه ريزي توسعه تئوري احتمالات و قانون اعداد بزرگ و همچنين ابتكار بیمه اتکایی و تقسیم ريسك بين بيمه گران، اين دسته ريسکها نيز به ريسك بيمه پذير تبديل شد ه اند. در كشور ما نيز دو گسل فعال زاگرس و البرز وجود دارد كه طي يك دوره منظم و مشخص انرژي درون زمين را خارج مي كند و آمار و ارقام بيانگر نظم پذيري آن مي باشد. در بيمه زلزله خسارت مستقيم وارد شده به مكانها اعم از مسكوني، غير مسكوني و صنعتي همچنين اسباب و لوازم موجود در آنها در مقابل زلزله و يا آتش سوزي ناشي از زلزله و يا آتشفشان بيمه مي شوند.