با توجه به فرا رسیدن هشتاد و پنجمین سالروز تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران تخفیفات ذیل برای بیمه نامه اعمال می گردد