به هنگام تصادف چگونه عمل کنیم؟

  
1-درابتدا خونسردی خود را حفظ نمایید چرا که تنها شما به این مشکل بزرگ دچار نشده اید، تاکنون هزاران نفر دچار چنین حوادثی شده اند !
۲- قبل از هراقدامی به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهید .
۳- اگرچه پلیس به اورژانس اطلاع لازم را خواهد داد اما درصورتی که حادثه درجاده بوقوع پیوست به اورژانس (۱۱۵ ) نیز حادثه را اطلاع دهید.
۴- در پاسگاه انتظامی شرح حادثه را دقیق قید نمایید و به سوالات مندرج در برگه بازجویی صحیح پاسخ دهید. خصوصأ جهت ارسال اخطاریه های دادگاه به آدرس صحیح نسبت به اعلام نشانی درست خود توجه لازم را بنمایید در صورت اعلام ناقص نشانی رای دادگاه با تاخیر بدستان خواهد رسید و عواقب احتمالی افزایش تعهدات دیه بعهده شما خواهد بود.!
۵- ازعوامل قضایی بخواهید تابراساس قانون ؛ اصالت بیمه نامه شمارا از شرکت بیمه استعلام نموده و آنرا بعنوان وثیقه قبول نمایند.
۶- درصورتی که بنا به هردلیل مقصر حادثه فاقد بیمه نامه و یا گواهینامه می باشد نگران دریافت غرامت دیه و هزینه های پزشکی نباشید ، شرکت بیمه و یا صندوق تأمین موظف به پرداخت غرامت ها براساس قوانین و مقررات در وجه زیاندیدگان می باشند .
۷- درصورتی که جراحات و صدمات وارده به مصدوم موجب محکومیت مقصر حادثه به بیش از یک دیه کامل (چند دیه) گردد .شرکت بیمه طبق قواعدی مکلف به پرداخت تمام مقادیر دیات در وجه زیاندیده میباشد.
۸- درصورت بروز حادثه جانی در جاده هایی که امکان دسترسی به تلفن و اطلاع به پلیس وجود ندارد سریعآ مصدوم را به اولین مرکز درمانی منتقل نمایید و دراسرع وقت موضوع حادثه را به پلیس اطلاع دهید .
۹- هیچ بیمارستان و یا مرکز درمانی دولتی و یا خصوصی به هنگام پذیرش اولیه وطی زمان بستری و درمان اجازه دریافت وجه بابت مصدوم ترافیکی انتقال داده شده از مقصر و یا زیاندیده را ندارند. تمامی هزینه های درمانی مصدوم حوادث ترافیکی در بیمارستان دولتی قبلا ازمحل حق بیمه های شما توسط شرکتهای بیمه ای به وزارت بهداشت و درمان پرداخت گردیده است !
۱۰- درصورت انتقال مصدوم به بیمارستان خصوصی ، بیمارستان خصوصی موظف است پس از انجام اقدامات درمانی اولیه نظیر احیاء بیماران و تثبیت شکستگیها ، بدون اخذ هیچگونه وجهی مراتب را به ستاد هدایت دانشگاه مربوطه اطلاع دهد تا جهت اخذ پذیرش و اعزام اینگونه بیماران به بیمارستان دولتی اقدام لازم بعمل آید .
۱۱- درصورتی که بیمار مصدوم ، داوطلب ادامه درمان در بخش غیردولتی(بیمارستان خصوصی) باشد مابه التفاوت هزینه در بیمارستان خصوصی(نسبت به تعرفه دولتی) توسط خود مصدوم پرداخت خواهد شد.
۱۲- طبق قانون ، شرکت بیمه موظف به پرداخت کلیه هزینه های پزشکی پرداخت شده توسط مصدوم( در بیمارستان خصوصی) می باشد.
۱۳- درصورت فوت ویا جرح ناشی از حادثه صحنه تصادف را تغییر ندهید.
۱۴- درصورتی که تصور می نمایید که یکی از عوامل دخیل درحادثه ( مانند حضور کارکنان راهداری یا شهرداری ، بدون وجود علائم هشدار دهنده و پرچم در حال فعالیت باشند .) و یا نقص فنی خودرو موجب بروز حادثه گردیده است حتمأ موضوع را برای افسر انتظامی و یا راهنمایی و رانندگی شرح دهید .
۱۵- ازهرطریق ممکن ( مانند گوشی موبایل ) ازعوامل دخیل درحادثه مانند لغزندگی ناشی از روغن ریزی در سطح جاده و … عکس برداری نمایید.
۱۶- دراولین فرصت ممکن به شرکت بیمه وقوع حادثه را اعلام و نسبت به تشکیل پرونده خسارتی و اخذ شماره پرونده خسارتی بمنظور پیگیریهای بعدی اقدام نمایید.
۱۷- مصدوم حادثه می باید مدارک مثبته زیررا جهت ترخیص ازبیمارستان ارائه نمایید:
۱- کروکی حادثه
۲- گزارش مراجع انتظامی یا احکام و مکاتبات قضایی که درآن حتمآ نام و مشخصات مصدوم قید شده باشد .
۳- گزارش اورژانس( ۱۱۵).
۱۸- مقصرحادثه ملزم و مجبورنیست هیچگونه وجهی بابت اخذ رضایت و یا پرداخت هزینه های بیمارستانی دروجه مصدوم و یا بیمارستان پرداخت نماید شرکتهای بیمه هزینه های مربوطه را صرفا” به حساب زیاندیده واریز می نمایند.
۱۹- درصورتی که به نظریه افسر کارشناس ترسیم کننده کروکی معترض هستید قبل از اتمام مهلت اعتراض سریعأ به مقام قضایی ( دادستان ) اعتراض خود را اعلام نمایید.
۲۰- سعی نمایید تاهرچه سریعترمصدوم را بعد ازاحیاء اولیه و تثبیت وضعیت حیاتی به دفتر پزشکی قانونی (مستقر در بیمارستان و یا خارج از آن) انتقال داده و نظر اولیه پزشکی مربوطه را اخذ نمایید.
– با دریافت اولین نظریه پزشکی قانونی می توانید به شرکت بیمه مراجعه نموده و ۵۰% ازدیه تقریبی را دریافت نموده و مابقی را بعدازصدور رأی نهایی اخذ نمایید.
۲۱- در صورتی که راننده مقصر حادثه از صحنه تصادف متواری (فرار) گردد و یا مسئول حادثه مشخص نگردد. مصدوم (زیاندیده) می تواند تمامی غرامات (دیه) از موسسه بیمه ای دریافت نماید.
آخرین توصیه:
– نسبت به انتخاب واستفاده ازخدمات یک مشاور آگاه اقدام نمایید.