مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه مسئولیت

مدارک عمومی

 

1       شرح کامل حادثه همراه با تکمیل فرم اعلام حادثه.

2       قرارداد کار با مستندات کافی در خصوص رابطه استخدامی حادثه دیده با بیمه گذار.

3       تصویر مدارک شناسایی و آدرس محل سکونت (همراه با کدپستی) حادثه دیده.

4       لیست تامین اجتماعی ماه حادثه کارکنان. (در صورتیکه برای کارکنان لیست رد شده باشد.)

5       در صورت موجود بودن گزارش بازرس وزارت کار و امور اجتماعی ارائه شود.

 

 

 

خسارتهای پزشکی

 

1       گزارش رادیولوژی یا سی تی اسکن.

2       برگ اورژانس و کلیه مدارک پزشکی از پذیرش تا ترخیص بیمار ممهور به مهر مرکز درمانی.

3       اصل صورتحساب بیمارستان و اصل کلیه فاکتور داروها و لوازم مصرفی معتبر مربوط به هزینه های درمانی ممهور به مهر مرکز درمانی.

 

 

 

مدارک در خواستی در خصوص نقص عضو:

 

1       درخواست کتبی بیمه گذار در خصوص پرداخت دیه نقص عضو.

2       اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش تنظیمی توسط مقامات انتظامی در خصوص وقوع حادثه.

3       اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت حادثه و در صد نقص عضو.

4       اصل رای صادره از مراجع قضایی.

 

 

 

مدارک در خواستی در خصوص فوت:

 

      1     گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت فوت.

      2    گواهی فوت صادره پزشکی قانونی یا ثبت احوال.

      3    گزارش معاینه جسد.

      4    برگه اورژانس و صورتحساب بیمارستان.

      5     جواز دفن.

      6     رای دادگاه (در صورت خرید این پوشش نیازی به ارائه رای دادگاه نمی باشد.)

      7     گواهی انحصار وراثت نامحدود به منظور مشخص شدن سهم هریک از وراث.

      8     کپی برابر اصل شناسنامه ابطالی و کارت ملی فوت شده و وراث قانونی متوفی.

 

 

     (مدارک خاص)

–         در خصوص رشته بازرگانی لیست کامل کارکنان در ماه حادثه.

–         در خصوص قرارداد کار در رشته ساختمانی و ابنیه در قبال اشخاص ثالث جواز ساختمان نیازمند.

–         در خصوص اتباع خارجی (ارائه مجوز کار در شهر معین و پروانه و اقامت با حق کار مشخص)

–         استشهاد نامه محلی (در صورت نبود قرارداد کار مشخص بین کارفرما و کارکنان)