مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه ثالث

 • مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث

  • تصویر کروکی افسر کاردان فنی یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری یا گزارش پاسگاه
  • اصل و فتوکپی پشت و رو بیمه نامه مقصر و زیاندیده حادثه
  • اصل و فتوکپی پشت و رو گواهینامه مقصر و زیاندیده حادثه
  • اصل و فتوکپی پشت و رو سند مالکیت یا کارت خودرو مقصر و زیاندیده حادثه
  • اصل و فتوکپی پشت و رو کارت ملی مقصر حادثه
  • فتوکپی پشت و رو کارت ملی زیاندیده یا زیاندیدگان
 • غرامت های جانی

  تعهدات بیمه ایران چیست؟ هزینه های پزشکی ، غرامتهای نقص عضو و فوت با توجه به مستندات پرونده های خسارتی و آرای صادره توسط محاکم قضایی تا سقف تعهدات خریداری شده .
  مدارک لازم برای دریافت خسارت عبارتند از :

  • صورت جلسه اولیه پاسگاه انتظامی
  • کروکی افسر کاردان فنی ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری
  • گزارش پاسگاه انتظامی به دادگاه و برگه های بازجویی
  • نظریه های پزشکی قانونی (در مورد مجروحین و مصدومین)
  • گزارش معاینه متوفی
  • جواز کفن و دفن
  • خلاصه رونوشت فوت
  • صورتحساب هزینه های بیمارستانی (در مورد مجروحین و مصدومین)
  • حکم صادره دادگاه اولیه و در صورت اعتراض طرفین دادگاه تجدید نظر با آخرین حکم مراجع رسیدگی کننده به موضوع از قبیل رأی دیوان عالی کشور
  • سایر گزارشات مرتبط
  • اصل و فتوکپی پشت و رو بیمه نامه مقصر و زیاتدیده حادثه
  • اصل و فتوکپی پشت و رو گواهینامه مقصر و زیاندیده حادثه
  • اصل و فتوکپی پشت و رو سند مالکیت یا کارت خودرو مقصر و زیاندیده حادثه
  • اصل و فتوکپی پشت و رو کارت ملی مقصر حادثه
  • فتوکپی پشت و رو کارت ملی زیاندیده یا زیاندیدگان
  • بیمه سر نشین اتومبیل
 • مدارک مورد نیاز پرونده خسارتی سرنشین

  • صورت جلسه اولین پاسگاه انتظامی
  • کروکی افسر کاروان فنی ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری
  • گزارش پاسگاه انتظامی و برگهi ای بازجویی
  • نظریه پزشکی قانونی در مورد مجروحین و مصدومین
  • گزارش معاینه متوفی
  • جواز دفن
  • خلاصه رونوشت فوت و گواهی فوت
  • صورت حسابهای هزینه های بیمارستانی مجروحین و مصدومین
  • گواهی انحصار وراثت
  • قیم نامه در صورت داشتن صغیر
  • تصویر گواهینامه راننده حین حادثه
  • برش بیمه نامه شخص ثالث
 • مدارک مورد نیاز خسارت های بدون کروکی شخص ثالث

  خسارت ثالث مالی بدون کروکی تا سقف حداقل تعهدات مالی (50,000,000) توسط شرکت پرداخت می گردد.
  مدارک مورد نیاز:

  • مراجعه مقصر به زیاندیده به اتفاق بیمه گر
  • داشتن بیمه نامه معتبر طرفین
  • داشتن گواهینامه مقصر و زیاندیده