تخفيفات نمايندگي بيمه ايران تا پايان اسفند ماه

بیمه نامه عمر و حوادث انفرادی نوروزی هدیه بیمه ایران در آستانه سال جدید

با 5 هزار تومان نوروزتان رابیمه کنید
عرضه بیمه نامه عمر وحوداث انفرادی نوروزی در بیمه ایران آغاز شده و همه مردم میتوانند بیمه نامه عمر وحوادث نوروزی را با تماس تلفني ويا مراجعه به این نمایندگی براي خود وعزيزانشان خريداري نمايند.
متقاضیان از دهم اسفند 98 از طريق نمایندگی جردن باتنها پرداخت 5 هزارتومان از تاریخ 98/12/17 تا 99/01/20 80.000.000 ریال بیمه فوت به هر علت می شوند. همچنین اگر بیمه شونده در اثر حادثه فوت نماید 160.000.000 ریال تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.